ABOUT US

ประวัติ (HISTORY)

บริษัท เวิล์ดเคม จำกัด ได้รับการก่อตั้งโดย คุณพรชัย เอี่ยมเจริญยิ่ง เมื่อปีพุทธศักราช 2543 ซึ่งในช่วงเวลาแรกเริ่มก่อนที่จะมีการจัดตั้งบริษัท เวิล์ดเคม จำกัดนั้น คุณพรชัย ได้มีการดำเนินการจัดตั้ง บริษัท เจ็นตร้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ขึ้นมาก่อน ณ ปี พ.ศ. 2526 (เรียกได้ว่าเป็นยุคแรกๆของการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศ) ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวกับการนำเข้าและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ สำหรับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ทั้งนี้คุณพรชัยกล่าวว่า “ เราก่อตั้งบริษัทแห่งนี้โดยมีวัตถุประสงค์อยู่ 2 ประการ: 1) เพื่อสนองความต้องการของเราเองในการนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เคมี ที่ได้เรียนรู้มาในอดีตไปใช้ให้เกิดประโยชน์, 2) เราเชื่อมั่นว่าไม่ว่าโลกเราจะหมุนไปในทิศทางใด สินค้าเคมีภัณฑ์ก็ยังถูกรวมเป็นปัจจัย 4 ของมนุษย์” ความเชื่อมั่นดังกล่าวส่งผลให้การดำเนินงานของบริษัท เจ็นตร้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก รวมไปถึงประสบการณ์ที่มากขึ้นอย่างต่อเนื่องในธุรกิจการนำเข้าและจำหน่ายสินค้าเคมีภัณฑ์ คุณพรชัยจึงได้ดำเนินการจัดตั้งบริษัทในเครือโดยใช้นามว่า “บริษัท เวิล์ดเคม จำกัด” เพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาและเพิ่มพูนความหลากหลายของสินค้าเคมีภัณฑ์ เข้าสู่ตลาดโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆในประเทศไทย

พันธกิจ (Mission)

เพราะเราต้องการให้ลูกค้าและผู้บริโภคเติบโตไปพร้อมๆกันในฐานะเพื่อนคู่ค้า ดังนั้นความรู้ ความเคารพ ความเชื่อมั่น ความซื่อสัตย์ และค่านิยมเป็นสิ่งที่เราปลูกฝังให้กับบุคลากรของเราทุกคน

วิสัยทัศน์ (Vision)

เพราะเราเชื่อว่าเคมีภัณฑ์นานาชนิด เป็นส่วนหนึ่งในปัจจัยสำคัญของการใช้ชีวิต ดังนั้นเราจึงมุ่งเน้นที่จะเป็นทางเลือกหนึ่งที่สำคัญสำหรับลูกค้าและผู้บริโภคในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านคุณภาพ บริการ และความยั่งยืน

ค่านิยม (Value)

เราเชื่อว่าการที่บริษัทจะประสบความสำเร็จได้นั้น บุคคลากรทุกคนต้องเชื่อมั่นในหัวหน้าและตัวเอง ขยัน ซื่อสัตย์ และปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้เพื่อรักษาความเสถียรภาพของกระบวนการทำงานในแต่ละฝ่าย เนื่องจากเรามักจะเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่คอยกดดันให้เราจำเป็นต้องเร่งตัดสินใจในแต่ละวัน รวมไปถึงสภาวะความแตกต่างทางพื้นเพและทางวัฒนธรรมหรือพฤติกรรมของแต่ละบุคคลากร